Derin Deniz Deşarj

Derin Deniz Deşarj

Derin deniz deşarjı işlemi, yeterli arıtma kapasitesine sahip olduğu mühendislik çalışmaları ile tesbit edilen alıcı ortamlarda denizin seyreltme ve doğal arıtma süreçlerinden faydalanmak amacıyla atıksuların sahillerden belirli uzaklıklarda deniz dibine boru ve difüzörlerle deşarj edilmesi olarak tanımlanıyor.

Derin deniz deşarjı ile yapılan atıksu boşaltımları izin başvurusu ve iznin verilmesi ile ilgili hükümler, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği kapsamında şu şekilde açıklanıyor:

Kılıç Dalgıçlık

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 40 ve 42 nci maddeleri uyarınca Tablo 22’de öngörülen derin denize deşarj edilebilecek maksimum atıksu kalite standartlarına, aynı Yönetmeliğin Tablo 23’ünde yer alan derin deniz deşarjında uygulanacak kriterlere ve yine aynı Yönetmeliğin Tablo 4’te verilen parametrelerden atık su karakterizasyonuna uygun olanlarına uyulması suretiyle yapılacak derin deniz deşarjı için, bu Tebliğin Ek-3’ünde bir örneği verilen başvuru formu doldurularak bir dilekçe ekinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne sunulur.

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü derin deniz deşarjı iznini verdiği takdirde bu Tebliğin Ek-4’ünde bir örneği verilen belgeyi tanzim ederek başvuru sahibine verir.

Bakanlıkça çıkarılan Genelge kapsamında, Bakanlık Merkezinde oluşturulmuş olan, coğrafi bilgi sistemi altyapısında bulunan “Derin Deniz Deşarjı” katmanına, kaynağından denize deşarj edilen en uç noktaya kadar olan hatta ait hem konumsal veri, hem de hatta ait öznitelik bilgilerinin veri girişi İl Çevre ve Orman Müdürlüklerince izin aşamasında yapılır.

Derin deniz deşarj izin belgelerinin geçerliliği
Verilen izin belgeleri beş yıl süre ile geçerlidir. Deşarj izinlerinin sınırlandırılmasında veya iptalinde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesi hükümleri uygulanır.